Gebruiksvoorwaarden tegoedbon

 

  1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, de tegoedbon,  verstrekt  door Carolus Reizen BVBA, met maatschappelijke zetel te Mol, Postelsesteenweg 27 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0431.025.933 (hierna: “naam organisator”).
  1. Deze tegoedbon wordt verstrekt overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 3 april 2020 (B.S., 6 april 2020) als aanpassing van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 (B.S., 20 maart 2020) betreffende de terugbetaling van de opgezegde pakketreizen als gevolg van de opzegging van de pakketreisovereenkomst van de reiziger om reden van de coronacrisis.
  1. De reiziger heeft niet het recht de tegoedbon te weigeren. Door gebruik te maken van de tegoedbon stemt de reiziger in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden en verbindt hij/zij zich ertoe deze na te leven.
  1. De  tegoedbon is vanaf datum van uitgifte geldig voor een duur die op de tegoedbon wordt vermeld en kan enkel worden gebruikt voor de betaling van een (pakket-)reis verkocht of samengesteld door de organisator, afhankelijk van het reisaanbod dat beschikbaar is op het moment van de nieuwe boeking. De waarde van de tegoedbon staat eveneens vermeld op de voorzijde. De tegoedbon  kan slechts éénmaal worden verzilverd voor de uiterlijke geldigheidsdatum en wordt automatisch op uw factuur of gelijkwaardig document in mindering gebracht, wanneer de code van de tegoedbon bij de bestelling wordt aangegeven. Indien er bij de betaling van een (pakket-) reis een restsaldo op de tegoedbon blijft staan, dan wordt er voor dat bedrag een nieuwe tegoedbon verstrekt.  Deze Gebruiksvoorwaarden blijven onverkort van toepassing op deze laatste. 
  1. De organisator rekent geen bijkomende kosten aan bij de verzilvering van de tegoedbon. 
  1. De tegoedbon is op naam en niet overdraagbaar tenzij mits voorafgaandelijk akkoord van de organisator voorwaarden. De tegoedbon kan niet worden geruild of verkocht. Indien de organisator akkoord gaat met de overdracht van de tegoedbon, dan kunnen de overdrager en overnemer hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van onvermijdbare bijkomende kosten die voortvloeien uit deze overdracht.
  1. De begunstigde van de tegoedbon is de natuurlijke of rechtspersoon die de opgezegde pakketreisovereenkomst heeft afgesloten en die nominatief wordt vermeld op de tegoedbon, handelende in zijn eigen naam en/of in naam en voor rekening van de reizigers wiens naam in de opgezegde pakketreisovereenkomst stond vermeld.
  1. De organisator heeft zekerheid gesteld voor de terugbetaling van de waarde van de tegoedbon in geval van financieel onvermogen, zoals voorzien in het koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. De organisator is verzekerd bij Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR) met maatschappelijke zetel te Brugge Koningin Astridlaan 29/0001 en ondernemingsnummer 0415.612.633.

  2. De houder verklaart en garandeert dat hij tot op heden geen terugbetaling van geannuleerde vluchten rechtstreeks van de luchtvaartmaatschappij heeft ontvangen en dat hij, indien hij de terugbetaling van vluchten van de luchtvaartmaatschappijen zou ontvangen, de organisator hiervan onverwijld op de hoogte zal brengen. De waarde van terugbetaalde vluchten zal worden afgetrokken van de waarde van de in te wisselen tegoedbon.